Kultura

Vize a kultura společnosti PragueLOPArt:

PragueLOPArt je umělecký projekt, který:

 • představuje luxusní značku na trhu nabízející vysoce kvalitní a originální umění
 • zakládá si na profesionálním přístupu k zákazníkovi a specialiazuje se na umělecké projekty a umělecká díla na zakázku, návrhy designu a organizaci výstav a dalších kulturních akcí
 • vizí je skrze umění podporovat kulturu, šířit a tvořit kulturní dědictví
 • vybavovat uměleckými díly interiéry a exteriéry
 • tento umělecký projekt udává trend 
 • pracuje s kvalitními uměleckými díly jako s investicí
 • skrze akce, výstavy a vernisáže tvoří a buduje vzajemné vztahy, network akce
 • šíří dobré jméno České republiky v zahraničí

Certifikát pravosti:

 • každé umělecké dílo má svůj Certifikát pravosti 
 • v Certifikátu najdete název díla, velikost, datum nebo období dokončení, podpis umělce a další nepadělatelné znaky
 • Certifikát byl koncipován za pomoci odborníka z oboru kriminalistiky
 • v dnešní době je vhodné vždy mít Certifikát a to nejen, když si pořizujete umělecké dílo jako investici

Oficiální obchodní podmínky:

 1. Základní ustanovení:
  • Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PragueLOPArt s r.o., zapsaná pod sp. značkou C 215428, vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávající a na straně druhé je kupující/uživatel
  • Oficiální obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné kupujícím prostřednictvím e-shopu PragueLOPArt. Kupující objednáním potvrzuje, že se s těmito Oficiálními obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.
  • Webové stránky www.praguelopart.com/cz, dále jako portál
  • Uživatel je míněna osoba, která prozatím neuzavřela s prodávajícím kupní smlouvu, ale využívá další služby portálu
 2. Totožnost obchodníka
  • Firma PragueLOPArt s.r.o. (dále prodávající)
  • Sídlo firmy: U Elektry 650/2, Praha 9, Hloubětín, 19800, Česká republika
  • IČO: 02138646
  • Kontakt: 731461769, info@praguelopart.com
  • Bankovní spojení: 000000–261087044/0300, IBAN CZ21 0300 0000 0002 6108 7044
 3. ​​Základní charakteristiku nabízeného zboží/služeb​​​
  • Obsah zboží a služeb se nachází v e-shopu, jedná se o luxusní umělecká díla, výtvarné potřeby a předměty, dekorace, doplňkové předměty, jiné doplňky, reklamní předměty a možnost zakoupení originálního uměleckého díla speciálně pro kupujícího na zakázku či jiná umělecká díla a předměty zhotovené/objednané na zakázku. Služby se týkají zprostředkování činností a služeb spojené s uměleckými projekty.
 4. Dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů
  • Kupující obdrží proforma fakturu v emailu a následně daňový doklad - fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu po uhrazení. 
  • Zboží expedujeme s ohledem na to, zda se jedná o skladovou položku či nikoliv. Pokud se jedná o skladovou položku zboží expedujeme do tří až pěti týdnů, pokud není domluveno jinak. V případě, že nemáme zboží skladem upozorňujeme kupujícího emailem nebo telefonicky a navrhujeme podmínky reálného uskutečnění obchodu.
  • Kupující má možnost vybrat si, jakým způsobem je možné objednané zboží doručit.
  • Jedná se o následující možnosti: 
   • zásilkové služby (kupující je povinen se řídit pokyny dané zásilkové služby)
   • kurýrní služby (kupující je povinen se řídit pokyny dané kurýrní služby)
   • osobní odběr (kupující je povinen se dostavit k osobnímu odběru zboží)
   • dohodou (smluvní strany se domluví jinak)
 5. Způsob objednání (uzavření kupní smlouvy)
  • Prodávající umožňuje způsoby, kterými je možné objednat nabízené zboží. Jedná se o  tyto možnosti: elektronickou objednávkou přes e-shoptelefonicky, e-mailem, případně SMS
  • Současně prodávající uvádí, jaké údaje je kupující povinen uvést v objednávce. To je: identifikace požadovaného zboží ke koupi, dále jméno, příjmení, adresa doručení, telefonní kontakt a email kupujícího.
  • V případě objenávky přes internetové prostředí kupující obdrží povtrzující email včetně obchodních podmínek, jak zavedl nový občanský zákoník.
 6. Údaj o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení a odstoupení od smlouvy​​:
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, tímto informujeme o této možnosti kupující.
  • Toto právo dle zákona prodávající nesmí výrazně marketingově propagovat, jednalo by se o zakázanou obchodní praktiku, musí o něm ale, dle zákona, spotřebitele informovat, proto je součástí odchodních podmínek výše zmíněný bod.
  • V případě, kdy si kupující zboží na internetu pouze rezervuje (kupní smlouva není uzavřena), pak si zboží vyzvedne osobně na prodejně (v právním slova smyslu dochází k uzavření smlouvy na prodejně), pak tento kupující nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
  • Pro odstoupení od smlouvy musí kupující splnit následující podmínky:
   • Zboží musí být kompletní, neporušené a včetně příslušenství a dokladů (jako je Certifikát pravosti apod.)
   • Zboží musí být vráceno ve lhůtě do 14 dnů.
 7. Platební podmínky​ a cena
  • Kupující je informován, kolik stojí konkrétní zboží či služba včetně příslušné sazby DPH (údaj je zveřejněný u každé položky) a kolik je účtováno za případné další náklady (nejčastěji balné + doručení).
  • Pokud tyto další náklady nejsou součástí popisu konkrétního zboží, přesné sazby přijdou kupujícímu s objednávkou. 
  • Kupující je osvobozen od nákladu na doručení v případě osobního odběru.
  • Prodávající umožňuje tyto platební možnosti:
   • platbu v hotovosti při osobním odběru
   • platbu bankovním převodem na uvedené bankovní spojení: 000000–261087044/0300, IBAN CZ21 0300 0000 0002 6108 7044
   • platbu přes internetové rozhraní banky - platební karty (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.)
   • platba prostřednictvím systému Paypal
 8. Reklamační řád:
  • Kupující oznámí reklamaci emailem (info@praguelopart.com) s fotografií zboží.
  • Po uznání reklamace, kupující zašle zboží na adresu sídla společnosti,: U Elektry 650/2, Praha 9 - Hloubětín, 198 00, Česká republika, není-li domluveno jinak.
  • Není možné uplatit reklamaci v případě, že kupující jakýmkoliv způsobem poškodí zakoupené zboží. Například z důvodu neodborné manipulace s obrazem dojde k poškození rámu či samotného díla, popřípadě dalším jiným nevhodným zacházením. K umělěckým dílům je vhodné chovat se obezřetně, proto reklamaci nelze uplatnit nedodržujeme-li stadardy chování k umělěckým dílům. (například obraz do interiéru umístíme do exteriéru, dílo vystavíme nevhodným povětrnostním vlivům či přemíře slunečního záření, nevhodné teplotě, vlhkosti a podobně.) Vždy doporučujeme se orientovat podle materiálu a techniky, či zpracování. V případě, že si nejste jisti, kontaktujte nás na info@praguelopart.com nebo zde.
  • O průběhu vyřízení reklamace se kupující má právo informovat emailem popřípadě telefonem.​ O postupu vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího do 30 dnů emailem nebo telefonem.
  • Všeobecně prodávající doporučuje kupujícím, aby si díla prohlédli osobně z důvodu autetičnosti barev. Fotografie děl jsou pořizovány tak, aby vystihovaly realný odstín barev, nicméně jemné zkreslení je možné. Prodávající neakceptuje reklamaci v tomto případě. Při objednávce kupující souhlasí s tímto bodem oficiálních obchodních podmínek.
  • Výrobky z onyxu jsou ručně vyrobeny z přírodního materiálu. Každý jednotlivý výrobek je originál, ve srovnání s fotografií v e-shopu se může lišit barvou a texturou kamene. Z důvodů ruční výroby může rovněž docházet k odchylkám v rozměrech uvedených v e-shopu. Prodávající neakceptuje reklamaci v tomto případě. Při objednávce kupující souhlasí s tímto bodem oficiálních obchodních podmínek.
  • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem info@praguelopart.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 9. Informace o zpracování osobních údajů
  • Kupující/uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující/uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  • Kupující/uživatel může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.
  • Kupující/uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. Rozhodné právo (dle jakého práva se bude spor řešit, pokud si zboží objedná cizinec)
  • ​Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.​
 11. Autorská práva, politika cookies, zasílání novinek
  • Webový portál PragueLOPArt a jeho obsah včetně vizuální podoby, designu, ochranné známky, všech vyobrazení jakož i všech databází je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodní firmy a ochranných známek.
  • Prodávající prohlašuje a kupující/uživatel používáním tohoto webu výslovně bere na vědomí, že prodávající je výlučným nositelem jakýchkoliv práv duševního vlastnictví k obsahu tomuto webu a jeho obsahu, a především je oprávněn udělit svolení k jakémukoli použití obsahu portálu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  • Kupující/uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího/uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího/uživatele. Kupující/uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
  • Pro účely obchodních podmínek se pod pojmem "cookies" rozumí malé textové soubory, které může prodávající odesílat do internetového prohlížeče při návštěvě portálu a které jsou následně ukládány do zařízení kupujícího/uživatele, které kupující/uživatel použil při přístupu na portál (např. počítač, smartphone, tablet, apod.).
  • Prodávající může používat dočasné a trvalé soubory cookies a zároveň i různé typy cookies jako například základní soubory cookies, analytické soubory cookies, provozní soubory cookies, reklamní soubory cookies, funkční soubory cookies nebo i soubory cookies třetích stran.
  • Prodávající může soubory cookies využívat i prostřednictvím zpracování a zasílání Newslettru (Novinky).
  • Kupující/uživatel  bere na vědomí a souhlasí s tím, že kupující může cookies poskytnout i třetí osobě.
  • Kupující/uživatel používáním portálu uděluje kupujícímu souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením zařízení kupujícího, který uživatel na přístup na portál použil; tj. pokud kupující/uživatel použije k přístupu na portál zařízení, v jehož prohlížeči je v nastaveních povoleno přijímání cookies, kupující tím akceptuje podmínky používání souborů cookies podle obchodních podmínek.
  • Prodávající poskytuje kupujícímu/uživateli možnost požádat o odběr personalizovaného informačního e-mailu (dále jako "zasílání novinek"). Prodávající zasílá novinky denně, resp. v jiných časových intervalech dle vlastního uvážení.
 12. Specifická ustanovení
  • Veškerá prezentace zboží (článek 3 obchodních podmínek) umístěná na portále je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. 
  • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Jako součást zboží, konkrétně výtvarných děl, kupující obdrží Certifikát pravosti, který je standard pro firmu PragueLOPArt s.r.o.
  • V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané či spolupořádané PragueLOPArt, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny PragueLOPArtem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch PragueLOPArt. 

Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí `AdBlocker Plus` znovu načtěte stránku.

OK